On a Frozen Lake (Portage Lakes, New Franklin, Ohio)